Thông báo

  • Thông báo khẩn
     Để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt cho người già và...
    Chi tiết
07/112014

Bầu Ban Điều hành mới


HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN

 

TẠI TP.HCM VÀ VÙNG LÂN CẬN

 

BẦU BAN ĐIỀU HÀNH

NHIỆM KỲ MỚI

2014 – 2017 

Sáng ngày Chủ Nhật 4/5/2014 tại số 9 Đường Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, đại biểu hội viên Hội Đồng hương Làng Kế Môn tại Tp.HCM và vùng lân cận đã nhóm họp theo thông báo trước đó, để bầu Ban Điều hành nhiệm kỳ mới 2014-2017.

Tham dự có các thành viên trong Ban Điều hành đương nhiệm và các đại biểu hội viên đến từ 10 khu vực của 24 quận huyện thành phố HCM và vùng lân cận.

-Chủ tọa : Ông Đặng Hữu Tường

-Thư ký  : Cô Hoàng Thị Lộc

Mở đầu, ông Tường, trưởng ban Điều hành, thay mặt hội báo cáo xác định chấm dứt vai trò điều hành của ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2011-2014 (3 năm) theo Điều lệ quy định và đề nghị bầu ban Điều hành nhiệm kỳ mới 2014-2017. Vì lý do sức khỏe, ông Tường xin được rút tên khỏi danh sách ứng cử vào Ban Điều hành mới.

Tập thể chấp nhận đề nghị của ông Tường và  đồng ý chỉ bầu lại 3 chức vụ chủ chốt là trưởng ban và 2 phó ban. Riêng chức danh Hội trưởng, do bác Lê Sửu đang đảm nhiệm (hiện nằm viện) sẽ có cuộc họp để bàn bạc quyết định sau. Các chức vụ khác do BĐH mới  chỉ định theo thẩm quyền đã ghi trong Điều lệ.

Vì không ai ứng cử nên tập thể đã mạnh dạn đề cử 3 vị (Nguyễn Thanh Mạo, Võ Xuân Thành và Trần Hữu Sấn) và quyết định bầu theo hình thức “phiếu kín”. Ai được nhiều phiếu nhất giữ vai trò trưởng ban, hai vị còn lại là phó ban 1 và phó ban 2.

Kết quả kiểm phiếu đã xác định như sau:

-Trưởng ban: Nguyễn Thanh Mạo

-Phó ban 1: Võ Xuân Thành

-Phó ban 2: Trần Hữu Sấn

Ông Mạo, thay mặt 3 thành viên BĐH mới được bầu, cám ơn sự tín nhiệm của tập thể và hứa đem hết sức mình chu toàn nhiệm vụ được giao. Ông Mạo cũng đề nghị tạm giữ nguyên các chức vụ thư ký, thủ quỹ, trưởng phó các ban chuyên trách và đặc biệt là các tổ trưởng phụ trách khu vực. Riêng bộ phận khuyến học, do ông Trần Duy Tư, trưởng ban, hiện đang ở nước ngoài dài ngày, đề nghị anh Lê Bá Phán tạm thời thay thế. Tập thể nhứt trí thông qua.

Ban Điều hành cũ và mới sau đó đã sơ bộ bàn giao các quỹ của hội gồm quỹ chung, quỹ khuyến học và quỹ in ấn tập san. Nội dung chi tiết ghi nhận như sau:

 

A.   QUỸ CHUNG

-Phần Thu:

a/Tồn quỹ đến ngày Họp mặt 16/2/14:                 36.730.000

b/Thu đóng góp trong ngày họp mặt:                   72.750.000

c/Tiền lãi quỹ 1 năm (ô.Bình trả)      :                    6.000.000

                                                                *Tổng Thu : 115.480.000

          -Phần Chi:

 

a/Chi Họp mặt Giáp Ngọ 16/2/14    :    .  .  .  .  .  .            58.150.000

 

            Trong đó:

-Tiệc đặt bà Lộc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .       39.400.000

-Tiền bia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .       6.000.000

-Thuê mặt bằng (tính cà ghế bàn)  .  .  .   .  .            5.300.000

-Thuê âm thanh và bồi dưỡng thêm  .  .   .  .            1.100.000

-Lễ vật cúng   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      1.000.000

-Thiệp + hoa tươi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       3.350.000

-Thuê bộ lư   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      300.000

-Thuê đàn organ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .       800.000

-Vận chuyển đồ đạc đi về   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        400.000

-Hoa ĐH huyện ghi nhầm vào thu (trừ ra)   .                500.000

 

b/Chi CLB Trẻ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .   .  .  .  .        6.120.000

 

            Trong đó:

-Họp (1 lần)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .     500.000

-Giải bóng đá (ô.Tường chi đóng lệ phí)  .  .  .          3.120.000

-Giải bóng đá (ô.Bình chi mua thêm áo)  .  .             1.200.000

-Giải bóng đá (ô. Mạo chi khao quân)  .  .  .  .  .       1.000.000

-Giải bóng đá (cô Lộc chi nước uống)  .  .   .  .  .  .     300.000

 

c/Chi các khoản khác  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .     11.900.000

 

            Trong đó:

-Dự họp mặt 8 làng + huyện  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10.000.000

-Đám tang ông Bùi Á .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    500.000

-Đám tang thân mẫu ô. Bình   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   600.000

-Thăm bệnh bà Mích   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  . 300.000

-Thăm bệnh ô. Mạo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    300.000

-Tiền cước gởi thiệp   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200.000

                                                                   *Tổng Chi :  76.170.000

 

-Tồn quỹ (bàn giao) :     Thu – Chi  =   .  .  .  .  .    39.310.000

                                (Ba mươi chín triệu ba trăm mười ngàn đồng)

  

B. QUỸ KHUYẾN HỌC

 

          -Phần Thu:

a/Tồn quỹ đến ngày Họp mặt 16/2/14:  .  .  .   .  .  .   30.460.000

b/Thu trong ngày Họp mặt 16/2/14:  .  .  .  .   .   .  .  .14.460.000

 

           Trong đó:

-Ông Hoàng Ngọc Anh   .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .    3.000.000

-Bà Đặng Thị Hường 100USD quy ra   . .  .  .  .  .      2.100.000

-Bà Đặng Thị Xuân Hương 100USD quy  .  .  .           2.100.000

-Bà Hồ Thị Lộc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     1.000.000

-Ông Nguyễn Thanh Hóa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      500.000

-Bà Đặng Thị Bích Vân  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     500.000

-Bà Trần Thị Quyên  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .     500.000

-Bà Lê Thị Hạnh  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .    500.000

-Ông Hoàng Văn Hòa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     500.000

-Khui thùng Văn nghệ gây quỹ  .  .  .  .   .  .  .  .  .      2.960.000

-Bà Trần Thị Nhật Thanh  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  800.000

                  (trích trong tổng số 1.500.000)

                                                                *Tổng Thu :      44.920.000

 

          -Phần Chi:

a/Chi bỏ bao thư tiền mặt  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .     13.900.000

b/Chi mua + gói tập + in giấy khen   .  . .  .  .  .  .       1.280.000

                                                                     *Tổng Chi :   15.180.000

 

          -Tồn quỹ (bàn giao) : Thu – Chi =   .  .  .  .  .  .   .  .  .  29.740.000

                    (Hai mươi chín triệu bảy trăm bốn chục ngàn đồng)

 

C.QUỸ IN ẤN TẬP SAN

  

-Phần Thu:

a/Đóng góp trong năm 2013  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .   8.000.000

b/Đóng góp trong năm 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   18.700.000

c/Đóng góp trong ngày 16/2/14  .  .  .  .  .  .  .  .   .  1.550.000

d/ Bà Trần Thị Nhật Thanh .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .   700.000

                                                                *Tổng Thu:     28.950.000

 

          -Phần Chi:

a/In ấn +phụ phí cuốn 1-2013 (250c) . .  .  .  .  .  .    7.500.000

b/In ấn +phụ phí cuốn 2-2014 (320c) .  .  .  .  .  .    10.000.000

c/Hỗ trợ tập san huyện 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1.000.000

                                                               *Tổng Chi:      18.500.000

 

-Tồn quỹ (bàn giao) : Thu – Chi =   .  .  .  .  .  .    10.450.000

                                      (Mười triệu bốn trăm năm chục ngàn đồng)

 

D.TỔNG TỒN 3 QUỸ

          -Quỹ chung :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39.310.000

          -Quỹ khuyến học :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . 29.740.000

          -Quỹ in ấn tập san :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .10.450.000

 

                                                     *Cọng chung:  .  .  .  79.500.000

 

                                    (Bảy mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 2014

 

                Người nhận :                                           Người giao :

Nguyễn Thanh Mạo                                   Đặng Hữu Tường


                                        *Ban Biên tập: Ghi theo các tài liệu báo cáo tài chính của hội

 

 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Không có bình luận nào

Tin liên quan

Tin bài cũ

Video

Phản hồi mới

Liên kết website

Làng Kế Môn trên Facebook

Thống kê truy cập

Online: 4
Tổng truy cập: 810.439